Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vad händer när du ändrar i villkoren på en autocall?

finansfakta autocall

| 8 min read  

I den förra artikeln beskrev vi hur kraftfull effekten av att inkludera en volatil aktie med låg samvariation med övriga aktier i en autocall var. Här kommer vi följa upp med att se vad som händer när man helt ändrar underliggande och samtidigt justerar barriärerna. Poängen är att visa att det inte är meningsfullt att analysera endast barriärer eller nivån på kupongen; om du inte relaterar dessa både till varandra samt vilka underliggande det är riskerar du att göra en felbedömning. Det är svårt att göra även för dem som har ganska lång erfarenhet av investeringar generellt¹. Det är därför som Struktanalys reducerar den komplexitet som olika barriärer, kupong, underliggande samt eventuella övriga villkor till sannolikheten för olika utfall. På så sätt blir produkt A jämförbar med produkt B. Vi är övertygade om att nio av tio (snarare 99.999 av 100.000) inte gör det här på ett bra sätt utan analytisk hjälp. Därför stödjer vi de rådgivare som är intresserade av att ge sina kunder verklig professionell hjälp i sin rådgivning och inte bara agera som en förlängd försäljare åt arrangörer av strukturerade produkter.

¹ Vi känner flera förvaltare, mycket kunniga i sina jobb, som säger att de inte begriper sig på en produkt som autocall. Däremot verkar en del i branschen tycka att icke professionell investerare enkelt förstår produkten eftersom de förstår villkoren. Vi tror att förvaltarna är de som har rätt; de har förstått vad som är viktigt, dvs hur sannolika olika scenarier är och de kan inte bedöma det utan analytisk hjälp. En icke professionell investerare förleds att tro att han/hon förstått produkten när denne förstått villkoren i form av barriärer etc.

Vi ska i den här artikeln se på tre olika autocalls.

  1. Autocall på OMX med 100% inlösen och kupongbarriär samt 75% riskbarriär, den här ger 6% kupong per år. (Ursäkta fikonspråket; om du är ny på autocalls läs först om produkten HÄR.)
  2. Autocall på fyra svenska banker; den har kupongbarriär på 80%, inlösenbarriär på 90% samt riskbarriär på 60%. Den här ger 10% per år. 
  3. Autocall på fyra amerikanska aktier; Tesla, Netflix, Apple och Twitter. Den har kupongbarriär på 60%, inlösenbarriär på 75% och riskbarriär på 50% samt ger en kupong på 20%. 

Den här produkten ger alltså dubbelt så hög kupong som bankerna och mer än tre gånger så hög som OMX. Samtidigt är alla barriärer avsevärt lägre dvs om underliggande inte spelade någon roll vore det uppenbart att välja denna senare produkt. Men om man nu ska relatera potentiell kupong först till barriärerna och sedan vilka underliggande det är blir det svårare att veta hur man ska gå till väga. För oss är det svaret givet; fundera ut rimliga förutsättningar och gör sedan en simulering. På så sätt får du en indikation på hur ofta olika saker kan förväntas inträff!. 

Fundera nu en kort stund på vilken av de här produkterna du helst skulle vilja investera i? 

Är kupongen i den sista tillräckligt hög för att kompensera för risken? Är mellanalternativet med bankprodukten den som kommer bäst ut? Eller är de båda för riskabla och det är bäst att gå med det trygga OMX alternativet? Vi kommer att räkna fram en förväntad avkastning för alla tre för att kunna jämföra; försök att rangordna dem baserat på din intuition eller känsla först och klicka sedan vidare nedan.

 

Det man först behöver göra när man jämför autocalls är att tänka i termer av potentiell kupong. I exemplet ovan är denna 6%, 10% respektive 20%. Från dessa potentiella kuponger ska man dra bort förluster som uppstår när underliggande slutar under riskbarriären. Sedan har man en nettokupong som är mer jämförbar än bruttokupongen. Ungefär så har vi gått tillväga för att jämföra produkterna ovan. 

Så först låter vi datorn simulera 10.000 utfall vardera av dessa tre autocalls. Vi antar att aktierna stiger med 5% per år och låter de senaste fem årens volatilitet och korrelation representera vår bästa gissning för de kommande fem åren².

I tabellen nedan ser du den förväntade avkastningen för de tre alternativen; 

  • OMX

2,56%

  • Svenska Banker

5,78%

  • Low Trigger

5,31%

² Om du har en annan marknadstro kommer det förstås påverka hur rimligt utfallet är. Trots det kan det vara bra att behandla alla underliggande lika i första skedet för att få en rimlig uppfattning att utgå ifrån. I nästa steg kan man justera för en annan uppfattning.

 

Hur skall jag då tänka?

Du kan tänka på den förväntade avkastningen som resultatet av att investera 10.000 gånger i produkterna och efter det se vad du tjänat netto. OMX produkten har lägst kupong och också lägst förväntad avkastning men bankerna har högre förväntad avkastning än Low Trigger. Det beror på avsevärt färre antal utfall under riskbarriären och att nedgången i de fallen inte är lika stora i bankprodukten. De 5% sämsta utfallen medför en nedgång på 80% i Low Trigger men ”bara” 55% i bankerna. 

Så om du bara skulle utvärdera produkten från förväntad avkastning så är Svenska Banker den som är mest intressant. Till det kommer givetvis vilken risk man är beredd att ta; de 5% sämsta utfallen innebär som sagt en förlust på 55% i bankerna men bara lite mer än hälften på 29% i OMX. Om man är riskavert är kanske OMX produkten den mest intressanta trots den lägsta kupongen och den lägsta förväntade avkastningen. 

Istället för att se på den erbjudna kupongen och nivån på barriärerna är det i den här riktningen en mer informerad affär görs;

  1. Analysera först förväntad avkastning istället för kupong (kupongen i sig är nästan på nivån ointressant).
  2. Relatera sedan den förväntade avkastningen till risken i produkten; i exemplet ovan är det enkelt att välja bankerna framför Low Trigger men inte givet att välja den framför OMX.
  3. Skulle du sedan ha starka skäl för en annan marknadstro än den som ligger bakom simuleringen gör om hela manövern med ny input till modellen. På det här sättet har du gjort en riktig analys och kommit långt ifrån ”20% kupong med låga barriärer verkar perfekt, jag väljer den” och gett dig själv bättre förutsättningar att göra bättre affärer. 

 

 

KVALITETSSÄKRA DIN INVESTERING MED

 ANALYSER & RATING FRÅN STRUKTANALYS!

Du kanske även gillar